Kancelaria świadczy usługi prawnicze zarówno dla osób fizycznych jak i instytucjonalnych. Ponadto kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat udziela pomocy prawnej na etapie postępowania przedsądowego oraz reprezentuje interesy klientów przed Sądami i innymi organami władzy publicznej. Kancelaria świadczy usługi na obszarze całego kraju, a w szczególności na terenie województwa małopolskiego, reprezentując swoich klientów przed sądami i prokuraturami m.in. w Nowym Sączu, Krakowie, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem, Muszynie.

Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, (np. wypadki komunikacyjne, uszkodzenia pojazdów, błędy medyczne),
 • sprawy dotyczące zobowiązań przedawnionych, w szczególności kredyty, pożyczki, czesne,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ochronę własności,
 • sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochronę posiadania, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności,
 • sprawy spadkowe, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dotyczące kwestionowania ważności testamentu, odrzucenie spadku,
 • sprawy dotyczące zobowiązań wynikających z umów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne,  wezwania do zapłaty.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie wniosków,
 • sporządzanie odwołań,
 • sporządzanie zażaleń, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO GOSPODARCZE

 • przygotowywanie umów z zakresu prawa gospodarczego,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń.
 • sprawy o nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sprawy gospodarcze z zakresu prawa budowlanego, umów o roboty budowlane,
 • sprawy o zapłatę.

PRAWO KARNE

 • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osób oskarżonych w postępowaniu sądowym,
 • obrona osób obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym,
 • obrona osób skazanych w postępowaniu wykonawczym, (odroczenie wyk. kary, przerwy, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary),
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, naprawienie szkody, nawiązka,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, zażaleń na umorzenie śledztwa/dochodzenia,
 • sporządzanie wniosków, apelacji, zażaleń,  kasacji.

PRAWO PRACY

 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • sprawy dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy, zadośćuczynienie, odszkodowanie,
 • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę,
 • sprawy dotyczące dyskryminacji i mobbingu,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę.